مبانی فکری سازمان مهندسان بدون مرز ایران

By جولای 8, 2015مقاله ها

مبانی فکری سازمان مهندسان بدون مرز ایران

… اگر انسان ارتباط ذهني , معنوي و امكان لمس و درك (اكوسيستم  و محیط زیست) را از دست بدهد بدون ترديد امكان لمس و درك خداوند و انسانيت را هم از دست خواهد داد. تعارض و هم زاد نبودن انسان و محيط طبيعي زادبوم او ، به هر شكل، به هر دليل و به هر وسعتي كه باشد تفكر خلاق را در اوی انسان از بين مي برد . اگر چنين شد انسان از درك بودن خود و لذت بردن از زيبايي‌هاي خداوندی در حيات بشر، حيات وحش،  حيات گياهي و حيات جامدات ناتوان مي ماند. اگر درك و لذت از زيبايي ها در او از ميان برود ديگر هيچ گونه زمينه معنوي، فرهنگي، اجتماعي در او رشد نخواهد كرد. در اين وضعيت است كه فاجعه فرهنگي  و زيست محيطي اجتماعات انساني-  حيواني و گياهي رخ مي نمايد. چرا كه نه حقيقتي وجود خواهد داشت و نه عشقي در انسان پاي مي گيرد.

عدم تفكيك حسي و عقلاني هر گونه زيبايي از هر گونه زشتي سر آغاز اين انقراض حسي و عقلاني است و آنها هستند كه سرانجام انسان را بيمار, اسير, آشفته و درمانده مي كنند که ديگر هيچ فضيلتي از او نمایان نخواهدشد.. رويش گياهي از ميان رفته و حيات وحش منقرض شده و به همراه آنها انسان بيمار و جنون زده چهره خود را نمايان مي كند.

فضيلت فکری و خردورزي جمعی  و فنی برای رهائی انسان  ازمحيط زيست به  شدت بیماراو هرگز اما فقط به معناي  دانش آكادميك او نيست كه بتواند با توجه به طبيعت و ساختار الهي آن تمامي زندگي را به عنوان يك  چرخش کلی زنده گی و بیوارگانیک در برگيرد و دستور العمل صادر کند. زيرا انسان تنها با دانش آكادميك  هرگز قادر نخواهد  شد نسبت به  تماميت هستي  بينشی فرا گیر بدست آورد…

  توسعه اما پایدار

 براي هرگونه توسعه پايدار و رسيدن به اهداف تعريف شده دستور كار 21 جهانی  Agenda21))  وجود و فعالیت مهندسان بدون مرز- ایرانیان یک پيدايش اجتماعي نو  و یک ضرورت  قطعی ملی بود.

مهندسان بدون مرز- ایرانیان يك سازمان فنی  مهندسی زيست محيطي  است و به منظور پایداری توسعه ملی –منطقه ای و به خصوص بومی در یک زيست محيط سالم و بدون هر گونه  آلودگي فعاليت مي كند.

 مهندسان بدون مرز- ایران يك سازمان غير دولتي, غير انتفاعي, غير سياسي, داوطلبانه و عضو پذير است و در محتواي طبيعي خود يك اجتماع مدني از شهروندان  متخصص است كه در هيچگونه سود آوري و ارزش افزوده شركت ندارند.

  مهندسان بدون مرز- ایران يك تشكل هم بسته و, پيوسته با حركت ها, جوشش هاي طبيعي مردم با همبستگی محلی-ملی و جهانی است  به هدف و براي تلاش در اشتغال زائی تلاش درجلوگیری از  فقر فراگیر وآلودگي هاي  گسترده  محيط زيست.

مهندسان بدون مرز- ایران همه تلاش خود را براي كمك رساني و همبستگي هاي مختلف در شكل هاي فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي, تخصصي و فني و در راه توسعه موزون ملي و بالاخص در مناطق محروم  وتوسعه نيافته اما با ارزشهاي بالاي فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامی بكار خواهد بست تا بدين وسيله بتواند در يك توسعه همزاد يعني توسعه ناحيه اي و بوم زاد و همراه با مردم مناطق و در جهت ايجاد يك دنياي بهتر و سالم تر بوم گرا شركت مستقيم, مستمر غیره انتفاعی مردم گرا و فعال داشته باشد .

 مهندسان بدون مرز- ایران در اهداف كلي خود بخصوص به توسعه پايدار بومي و فن آوريهاي تطبيق داده شده با محيط زیست در نواحي بومي محروم تلاش مي كند . چرا كه مي بايستي بتواند در عرصه هاي گوناگون حيات بالنده انسان ايراني شركت داشته و تمامي توانايي هاي فرهنگي, اجتماعي, و فن آوري را در طراحي اجراء نظارت و نگه داري پروژه هاي توسعه پايدار بكار گيرد.اهدافی كه از پهنه بي پايان استعدادها و گنجينه هاي فرا تاريخي توانمندي هاي اين سرزمين باستاني و ميراهاي آئینی طبيعي و فرهنگي حيات بشر در اين منطقه جغرافيايي جهان الهام گرفته اند.

اين اهداف از اين جهت بسيار اهميت پيدا مي كنند چرا كه سرعت گرفتن انديشه همبستگي بومي منطقه اي ملي و گفتمان هاي فن آوری  و فرهنگ به خصوص در چهار چوب همبستگي ما در یک جهانی شدن يك اصل نهادين پروژه ملي  ما در هزاره سوم تعریف  شده است .ماتمام توانايي هاي فنی و مشاركتي خود را بكار خواهیم گرفت تا بتوانیم همبستگي هاي همه جانبه و بلند مدتي را به اقوام  گوناگون ایرانی و ملت هاي مختلف به سرانجام برسانیم.

اين اهداف از انديشه هايي جايگاه مي گيرند كه خود در راه ايجادهم پيماني با طبيعت موزون و همزادي با حيات و فرهنگ طبيعي اين سرزمين پارسي بوجود آمده اند . اهدافي كه تلاش دارند تا انديشه فرهنگ صلح  وعدالت در عصر هزاره سوم را و با خواست بر حق نظم و اخلاق نوين زيست محيطي در ميان اقوام جهان  و در دستورکار یک جهان انسانی تر تبلور یابند  تا تضاد ها و عدم توسعه نيافتگي اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي را به شيوه اي هدفمند بدون خشونت و انحصار گری و پويا نفي كند و انگيزه هاي بار منفي تضادها,جنگلها و بي عدالتي هاي مختلف اجتماعي را با نيل به پيشرفتهاي پایدار وموزون همراه کند.

 قرن 21 قرن همزادي و فرزانگي فرهنگي و توسعه يافتگي  در جدول زمانی شاخص هاي  یک جهانی شدن است چرا كه انسان معاصر ایرانی خواهان سلامتي و محيط بوم غير آلوده است و از نابساماني حيات و جهل و جنگ فرا گیر  بر عليه طبيعت خداوند بشدت بيمار و به شدت بيزار گشته است .

 مهندسان  بدون مرز- ایران تلاش دارد  تاشهروند ايراني بتواند به شهروندي جهاني تبديل شود  ومصمم و آگاه فعاليت مشاركتي خود را ادامه دهد . اهداف و تلاشهايي كه از دستاوردهاي آنها به سلامت جسمي و روحي خود توجه كند و به آن دست یابد تا بدين سان شرايط برقراري امنيت حيات جمعي به جاي اضطراب مستمر فردي در جامعه ایرانی نمايان شود.

 نهاد مردم نهاد مهندسان بدون مرز- ایران اين اهداف را بكار مي گيرد تا از راه خردورزي و دانش عمومي  وجمعي و مدیریت نویت مهندسی بی مرز صلح  ناپايدار را به ترويج صلح پايدار با طبيعت در ميان  مردم مختلف تبديل كند .اهدافي كه تاريخ تمدن اين خاك خاطره انگيز تاريخي يعني (اوواجا) وايزا … و با هم پيماني مستقيم و بي قيد و شرط سازمانهاي غير دولتي  و نهادهای دولتی مسئول  وخرد گرا و بخش  خصوصی خرد پذیر ودر چهار چوب اهداف تعريف شده  خودو بخصوص در جهت اجراي كامل اصل پنجاهم قانون اساسي ايران از تاريخ تأسيس تا تاریخی نامحدود تلاش  كند.

*بدون هيچ ترديدي به انجام رساندن اين اهداف اساساً و اصولاً تنها با مشاركت همه جانبه مردم- و  دوست داران اين سرزمين پر رمز و راز و با محوريت مشاركت همه جانبه زنان فرزانه ایران  ظرفيت سازي شده و به نتيجه ميرسند. وتنها بدين گونه است كه قالبی تاريخي و شكل شيوايي از مهندسی فن آوری, فرهنگ و محيط زيست شكل مي گيرد. مقوله اي كه ما را در تمام سطوح و براي دستيابي به تمام اهداف بشر دوستانه خود ياری میدهد…  

  اکبر طالبی

 بنیانگذار  و نام دهنده

 بهار 1375

Join the discussion One Comment

Leave a Reply